Consulting

Mikä on johdon konsultti?

Johdon konsultti tarkoittaa organisaation tai yrityksen ulkopuolista neuvovaa asiantuntijaa. Usein konsultit ovat erikoistuneet liikeyritysten tekniseen tai taloudelliseen kehittämiseen ja neuvomiseen. Konsultin on omattava laaja tietämys yrityskentästä, analyyttistä ymmärrystä, sekä uusien liiketoimien luonteiden ja ongelmien nopeaa omaksumista.

Konsultti on järjen, analytiikan ja rationaalisuuden ääni. Konsultti auttaa näkemään yrityksen ongelmat ja mahdollisuudet eri näkökulmista. Konsultti myös auttaa konkretisoimaan neuvonannot oikeiksi käytännöiksi ja teoiksi yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. He auttavat niin ongelmien ratkaisussa, arvon luomisessa, kasvun maksimoinnissa, kuin parantamaan liiketoiminnan suorituskykyä. Työnkuva voi sisältää yritysstrategiointia, sähköistä liiketoimintaa, varainhoidon ja hallinnon valvontaa, henkilöstöhallintaa, tietotekniikkaa, markkinointia, ja vaikka toimitusketjun hallintaa.Konsultit toimivat yrityksen päätösten vahvistajina tai päätösten ehdottajina, ja ovat siksi merkittävässä vastuussa yrityksen tulevaisuudesta. Konsultin tavoite on auttaa yritystä pärjäämään paremmin. Hän auttaa yrityksen johtoa oivaltamaan asioita, joihin ei olla ennen kiinnitetty huomiota. Jos konsultti on epäpätevä, ei hän aiheuta vahinkoa vain yritykselle, vaan myös sen työntekijöille ja sidosryhmille.Konsultin on suoritettava etukäteen paljon tutkimusta ja tiedonkeruuta itse organisaatiosta, että hän pystyy ymmärtämään toiminnan laadun. Seuraavaksi konsultin tulee suorittaa analyysi keräämästään aineistosta, jota voi olla myös esimerkiksi työntekijöiden, johtoryhmän tai muiden sidosryhmien haastattelut. Vasta toiminnan ymmärtäessään, ja muiden näkökulmat nähdessään voi konsultti valmistella liiketoimintaehdotuksia ja -esityksiä, sekä todella tunnistaa ongelmat. Ongelmien tunnistamisen jälkeen voi konsultti muodostaa erilaisia hypoteeseja ja ratkaisuja, sekä esittää nämä havainnot ja ratkaisut yrityksen johdolle. Johdon on hyväksyttävä konsultin ehdotukset, jonka jälkeen tarvittavat toimenpiteet voidaan panna käytäntöön yhdessä konsultin kanssa.

Yksi konsulttien käyttämä toimintatapa on sparraus. Sparratessa vanhat toimintatavat kyseenalaistetaan ja esitetään uusia ideoita tulevaisuuden toimintaa varten. Konsultaatio parhaassa tapauksessa johtaa yrityksen tuotannon ja liikkeenvaihdon parantumiseen. Esimerkiksi paremmat kannustimet työntekijöille, tarkemmat tehtävän- ja vastuunjaot, sekä epäkohtien korjaaminen yrityksen sisäisessä toiminnassa voivat kantaa jo pitkälle. Vuosien 1980 ja 1997 välillä johdon konsultoinnin kysyntä kasvoi jopa 20-kertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Yksi syy tähän oli esimerkiksi tietotekniikan kehitys, sillä yritysten toiminta muuttui radikaalisti. Konsultointi, suunnittelu ja neuvonta tosin ovat saaneet alkunsa jo muinaisen Rooman ajoilta, kun senaattorit kääntyivät neuvonantajiensa puoleen. Konsultointia on myös ystävän mielipiteet vaateostoksilla, tai opettajat antamat neuvot esseetä varten, mutta se saavuttaa täysin uusia tasoja yritysmaailmassa.

Konsultointia Suomessa

LJK, eli Liike-elämän ja johdon konsultit on vuonna 1960 perustettu toimialajärjestö konsulteille ja konsulttiyrityksille. LJK on itse myös jäsenenä monessa tärkeässä kansainvälisessä organisaatiossa, kuten FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations), ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), Kansainvälinen kauppakamari (ICC), sekä World Trade Center (WTC Helsinki).

Konsultointia Suomessa

LJK:n jäsenenä voi suorittaa CMC-tutkinnon (Certified Management Consultant), osallistua korkealaatuisiin tapahtumiin ja koulutuksiin ammattitaidon kehittämiseksi, voi pyytää asiakkailtaan korkeampaa hintaa toimeksiannoista, verkostoitua helposti kollegojen ja elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa, sekä saada juridista apua sopimusten neuvottelussa. Jäseneksi pääsee, jos omaa akateemisen loppututkinnon tai muuten vastaavan osaamisen, nuhteeton tausta, sekä riittävä kokemustausta konsultoinnista, asiantuntijatyöstä tai toiminnasta yrityksen johdossa.Accenture ja Capgemini ovat suuria kansainvälisiä toimijoita liikkeenjohdon konsultoinnin alalla, joiden konsultointiapuun myös monet suomalaiset yritykset turvautuvat. Lisäksi konsultointia voivat tarjota pienet, paikalliset erityisosaajat. Suomalaisia konsultointiyrityksiä ovat muun muassa Pöyry Oyj ja MPS Finland Consulting Oy. Yksi merkittävimpiä johdon konsultoinnin erityisosaajia jo 1950-luvulta on ollut T.K. Ritvala. Suomalaisen johdon konsultin keskimääräinen kuukausipalkka on Oikotien palkkavertailun mukaan 6000 € kuukaudessa.

Etätyöt

joulukuu 28, 2018

Uudet teknologiat

maaliskuu 19, 2019